Menu Sluiten

Fiscaal Ruggespraak

Om uw vermogenspositie te beschermen wikt en weegt U voortdurend de dingen. U krijgt daarbij input van uw adviseur of accountant. U leest kranten en spreekt met collega ondernemers of met anderen binnen uw eigen kring.

U bent daarbij mogelijk op zoek naar toepasbare fiscale informatie en de validatie daarvan. Vaak komt dan op enig moment de behoefte naar boven om het allemaal ook eens een keer low profile te bespreken met een derde, een onafhankelijke en ervaren fiscaal deskundige.

Met Fiscaal Ruggespraak bieden wij U die mogelijkheid op een bescheiden wijze:

Uw ideeën en gedachten eens tegen het licht houden, fiscaal checken en waar nodig optimaliseren zodat een frisse en heldere kijk op uw zaak ontstaat. Dát inzicht geeft U uiteindelijk rust en comfort.

Uiteraard betrachten wij hierbij onder alle omstandigheden uiterste discretie.

Geïnteresseerd? Bel ons gerust: 06 – 22443469

Onze visie op de rol en meerwaarde van een belastingadviseur

Een belastingadviseur adviseert zijn cliënt over de fiscale gevolgen van voorgenomen (rechts)handelingen zoals bedrijfsopvolging, investeringen, financiering en herstructureringen. De belastingadviseur wijst op fiscale stimuleringsmaatregelen en vrijstellingen. Een onderdeel van het werk van een belastingadviseur is het voorkomen dat kosten nergens aftrekbaar zijn of inkomsten meer dan eens belast worden. Een belastingadviseur waakt er voor betrokken te worden bij belastingfraude. Soms is de Wet onduidelijk: in dat geval wordt alleen advies gegeven indien dat advies kan worden gebaseerd op een redelijkerwijs verdedigbaar pleitbaar standpunt. Binnen deze grenzen mag een belastingplichtige streven naar de meest gunstige fiscaal financiële positie, tenzij een maatschappelijke ethische verantwoordelijkheid zich daartegen verzet. Het is de taak van de belastingadviseur om hierbij vanuit de goede mores initiërend en transparant te zijn door die positie aan zijn cliënt voor te leggen en bespreekbaar te maken. 

Voorts is het een taak van een belastingadviseur zijn cliënt te helpen bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen en de cliënt ervoor te behoeden dat hij fiscale verplichtingen over het hoofd ziet. Daadwerkelijke expertise van de belastingadviseur is daarbij onontbeerlijk omdat de fiscale regelgeving complex en voortdurend aan verandering onderhevig is. Verder verleent een belastingadviseur rechtsbijstand bij fiscale geschillen. Een belastingadviseur kan daartoe zijn cliënt in het contact met de Belastingdienst vertegenwoordigen en namens de cliënt een fiscale procedure voeren.